Pregled privatnosti

Zaštita osobnih podataka

Preambula

 

Zaštita osobnih podataka jedno je od pravno područje koje naša tvrtka u potpunosti poštuje i brine o svim njegovim promjenama i preinakama, polazeći u okviru nacionalnih pravnih odnosa posebice od Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 18/2018) u trenutnoj verziji (u daljnjem tekstu "ZZOP") i u okviru prekograničnih pravnih odnosa posebice, ali ne isključivo, od Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 (u daljnjem tekstu "Uredba") 

 

I.

Voditelj obrade

 

Web stranica www.puppynator.hr kojom upravlja operater PUPPYNATOR, s.r.o., sjedište: 018 56 Červený Kameň br. 159, Slovačka, MBS: 54 092 868 obrađuje podatke svojih klijenata, dok se u slučaju fizičkih osoba radi o osobnim podacima tih osoba potrebnim za njihovu registraciju na web stranici voditelja obrade, i to u obimu imena i prezimena, datuma rođenja, adrese stanovanja i adrese e-pošte ili telefonskog broja (u daljnjem tekstu "ispitanici"). Dalje, korištenje web stranice dovodi do prikupljanja, pohrane i obrade drugih podataka kojima voditelj obrade ima pristup. Unošenjem osobnih podataka i korištenjem web stranice voditelja obrade, ispitanik pristaje na obradu i prikupljanje njegovih osobnih podataka u dolje navedenoj mjeri i za dolje navedene svrhe, sve dok ne izrazi svoje neslaganje s takvom obradom.

 

 

II.

Svrha obrade osobnih podataka

 

1. Osobni podaci ispitanika obrađuju se u svrhu izrade narudžbe, fakturiranja, otpreme i isporuke naručene robe uz privolu ispitanika. Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku opozvati danu privolu, putem pisane obavijesti na adresu sjedišta voditelja obrade, kao i elektroničkim putem na adresu navedenu na web stranici voditelja obrade. Nakon opoziva privole na obradu osobnih podataka, obrada osobnih podataka bit će bez odlaganja prekinuta. 

2. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke u gore navedenoj mjeri. Ostale osobne i biometrijske podatke poput fotografija lica, imena osoba i sl. operater obrađuje isključivo na zahtjev ispitanika u kreiranju konačnog prodavanog proizvoda, a voditelj obrade pohranjuje ove podatke u razdoblju od 3. kalendarske godine nakon isteka jamstvenog roka prema ugovoru.

 

3. Svrha obrade osobnih podataka je, sukladno odredbama čl. 6 Uredbe:

- Izvršavanje ugovora,

- Poštivanje pravnih obveza voditelja obrade utvrđenih općenito obvezujućim pravnim propisom,

- Slanje poslovnih informacija,

 

4. Osobni će se podaci obrađivati tijekom razdoblja potrebnog s obzirom na svrhu njihove obrade, dok je u slučaju nedoumica ispitanika u vezi s osobnim podacima moguće kontaktirati voditelja obrade na e-mail adresi [email protected], odn. u papirnatom obliku na adresi sjedišta voditelja obrade.

 

 

III.

Popis obrađivanih osobnih podataka

 

Pod osobnim podacima podrazumijevaju se svi podaci koji identificiraju ili mogu identificirati određenu osobu. Osim osobnih podataka, voditelj obrade dobiva i druge podatke koje automatski dobiva u vezi s korištenjem web stranice, a to su IP adresa, vrsta preglednika, uređaj i operacijski sustav, vrijeme i broj pristupa web stranici, podaci dobiveni koristeći kolačiće, ali oni ne potpadaju pod zaštitu zakonom ZZOP ili Uredbom.

 

 

IV.

Način korištenja osobnih podataka od strane voditelja obrade

 

Podaci ispitanika, bili oni osobni ili drugi, mogu se koristiti u komercijalne i marketinške svrhe, tj. za vođenje baze podataka korisnika web stranice i za ponudu robe i usluga, sve dok voditelj obrade ne dobije od ispitanika opoziv privole na upotrebu ovih podataka. U isto vrijeme, voditelj obrade obavještava ispitanike da se pretplatom na "newsletter" slažu sa slanjem komercijalnih obavijesti elektroničkim putem, naime putem e-pošte.

 

 

V.

Osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka

 

Osobne podatke voditelj obrade također obrađuje putem trećih strana koje obrađuju osobne podatke u ime voditelja obrade, a voditelj obrade je time pružio osobne podatke ispitanika, a te treće strane imaju status izvršitelja obrade s kojima voditelj obrade ima ugovore o obradi osobnih podataka. Izvršitelj obrade je, sukladno odr. članka 5 slovo p) ZZOP svatko tko obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. Osim voditelja obrade, osobni podaci fizičkih osoba dostupni su i vanjskom računovodstvenom društvu, prijevozničkom poduzeću i tvrtki koja surađuje s voditeljem obrade u proizvodnji finalnih proizvoda za kupce, no ako izvršitelji takve podatke privremeno obrađuju, oni ne raspolažu s takvim podacima nakon završetka pravnog odnosa.

 

VI.

Uništavanje vaših osobnih podataka

 

Voditelj obrade će uništiti osobne podatke tako što će ih izrezati u uništavaču dokumenata u slučaju osobnih podataka prikupljenih u papirnatom obliku, ili ih izbrisati u slučaju osobnih podataka snimljenih u elektroničkom obliku, i to odmah nakon završetka njihove obrade u gore navedenu svrhu.

 

VII.

Prava ispitanika

 

1 Voditelj obrade navodi da ispitanik ima sljedeća prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka:

 

Pravo na povlačenje privole

Ispitanik može povući svoju privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku, na isti način na koji je dao privolu.

Pravo na pristup osobnim podacima

Ispitanik može zatražiti potvrdu o obradi svojih osobnih podataka, pristup takvim osobnim podacima i druge informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka.

Pravo na ispravljanje ili dopunu osobnih podataka

Ispitanik može zahtijevati od voditelja obrade da ispravi njegove netočne osobne podatke i zahtijevati dopunu njegovih osobnih podataka.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Ispitanik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka koji se na njega odnose, a voditelj obrade obvezan ih je izbrisati ako su ispunjeni uvjeti iz Uredbe ili ZZOP.

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Ispitanik može zahtijevati ograničenje obrade osobnih podataka samo u slučajevima navedenim u Uredbi i ZZOP.

Pravo na prenosivost osobnih podataka

Ispitanik može zatražiti davanje njegovih osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu, te može zatražiti prijenos takvih osobnih podataka drugom voditelju obrade, ako je to tehnički moguće.

Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka

Ispitanik može uložiti prigovor na obradu njegovih osobnih podataka u slučaju temeljenja u svrhu legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, odnosno u svrhu izravnog marketinga, uključujući izradu profila.

Pravo zahtijevati postupak pred nadzornim tijelom

Ispitanik može podnijeti zahtjev za pokretanje postupka nadzornom tijelu, a to je Ured za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ako smatra da je obrada osobnih podataka u suprotnosti sa zakonom.

 

 

VIII.

Korištenje kolačića u vezi sa zaštitom osobnih podataka

 

Web stranica voditelja obrade koristi za svoju djelatnost kolačiće, a to su datoteke pohranjene u računalu ili drugom elektroničkom uređaju vezani za svakog posjetitelja web stranice, koje omogućuju analizu upotrebe web stranice, kao i usluga kompanije Google, Inc. i to osobito, ali ne isključivo, Google Analytics, pri čemu posjetitelj web stranice voditelja obrade izražava privolu za korištenje navedenih usluga, odnosno sam regulira opseg korištenja usluga prema ovoj odredbi.

 

 

IX.

Završne odredbe

 

1. Voditelj obrade navodi da nisu ispunjeni uvjeti za nastanak njegove obveze da imenuje odgovornu osobu temeljem čl. 37. st. 1. Uredbe i članka 44. st. 1 ZZOP.

 

2. Voditelj obrade ovime navodi da s obzirom na broj zaposlenih, kao i na činjenicu da je obrada osobnih podataka povremena i ne uključuje posebne kategorije osobnih podataka, nije obvezan u skladu s odredbama članka 37 st. 5 ZZOP voditi evidenciju o aktivnostima obrade.

3. Voditelj obrade zaključuje da nakon što se poduzmu sve dostupne zaštitne mjere, sigurnosne mjere i mehanizmi za smanjenje rizika, daljnja obrada osobnih podataka neće dovesti do visokog rizika po prava fizičkih osoba a takva obrada osobnih podataka u skladu je s relevantnim pravnim propisima. Voditelj obrade navodi da se u danom slučaju ne zahtijevaju prethodne konzultacije s Uredom za zaštitu osobnih podataka Slovačke Republike u smislu čl. 36 Uredbe i čl. 43 ZZOP.

 

4. Sadržaj web stranica koje se nalaze na web stranici voditelja obrade zaštićen je njegovim autorskim pravima, zbog čega nije moguće ovaj sadržaj mijenjati, kopirati, reproducirati, distribuirati ili koristiti u bilo koju svrhu bez pristanka voditelja obrade, u protivnom voditelj obrade ima pravo na primijeni sva prava koja mu proizlaze iz Zakona o autorskim pravima (NN br. 185/2015) u trenutačnom izdanju.

 

5. Voditelj obrade ovim zadržava pravo, ako web stranicu koristi ispitanik ili bilo koji drugi posjetitelj na nezakonit ili antimoralan način, ograničiti ili obustaviti pristup takve osobe web stranici, i to bez ikakve naknade. 

 

Ovi Zaštita osobnih podataka postaju važeći i stupaju na snagu na dan 1.11.2021