Pregled privatnosti

Reklamacije i zamjena robe

Politika reklamacija

 

Ova Politika reklamacija uređuje način i uvjete reklamacija nedostataka u robi koju su potrošači kupili putem internetske (online) trgovine koja se nalazi pod domenom www.puppynator.hr kojom upravlja PUPPYNATOR, s.r.o.., sa sjedištem u 01856 Červený Kameň, č. 159, Slovačka Republika, MBS: 54092868, PDV ID: HR23135425070 registrirano u trgovačkom registru Okresného súdu Trenčín odjel Sro, br. 42536/R broj telefona:. +421 950 446 611, e-adresa za kontakt: [email protected]

 

Čl. I - Za koje smo nedostatke robe odgovorni?

 

 1. Prodavatelj je odgovoran za nedostatke koje pretmetna stavka ima kada potrošač preuzme robu. Jamstveni rok za robu koju isporuči prodavatelj je 24 mjeseca. Jamstveni rok počinje teći od primitka artikla od strane potrošača.

 

 1. Prodavatelj je dužan obezbjediti da je roba koju je potrošač naručio isporučena potrošaču i da na robi prilikom primitka nema nedostataka. To znači da roba prilikom preuzimanja osobito:
 • ima karakteristike dogovorene između stranaka,
 • odgovara opisu robe,
 • je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini,
 • udovoljava zahtjevima zakonskih propisa,
 • roba odgovara namjeni koju je naveo prodavatelj ili za koju se kupljena roba obično koristi,
 • odgovara dogovorenoj kvaliteti ili kvaliteti specificiranoj za datu vrstu robe važećim i pravosnažnim zakonskim propisima,
 • roba nema pravnih nedostataka, odnosno na robua nema vlasnička prava 3. osoba i roba je opremljena dokumentima i ispravama potrebnim za pravilnu uporabu robe.

 

 1. Prodavatelj je odgovoran za to da se ti nedostaci ne pojave tijekom jamstvenog roka. Prodavatelj ne daje nikakva jamstva za kvalitetu robe izvan opsega zakonskog jamstvenog roka.

 

 1. Razlika u nijansama boja u stvarnosti i na uređajima za elektronički prikaz ne može se smatrati nedostatkom robe.

 

 1. Detaljne dimenzije robe također se ne mogu smatrati nedostatkom: budući da je tablica dimenzija robe informativna, stvarne dimenzije robe mogu se neznatno razlikovati.

 

 1. Ako nedostatak u robi postane očit u roku od šest mjeseci od primitka robe od strane potrošača, smatrat će se da je roba bila neispravna već u trenutku primitka. Potrošač ima pravo ostvariti prava na nedostatke u roku od dvadeset četiri mjeseca od primitka. Ova se odredba ne odnosi na robu koja se prodaje po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je niža cijena dogovorena, na istrošenost robe uzrokovanu njezinom normalnom uporabom, na rabljenu robu zbog nedostatka koji odgovara stupnju uporabe ili habanja i koji je roba imala pri preuzimanju od strane potrošača, ili pak ako to proizlazi iz prirode robe.

 

Čl. II - Prava potrošača zbog nedostataka robe

 

 1. U slučaju kvara potrošač može prodavatelju podnijeti reklamaciju i zatražiti:
 1. a)Dodavanje onoga što nedostaje

Ako je roba isporučena u manjoj količini od dogovorene, ili u slučaju isporuke nepotpune robe, potrošač ima pravo na dopunu onoga što nedostaje.

 1. b)U slučaju nedostatka koji se može ukloniti:

Besplatan popravak robe.

 1. c)U slučaju nedostatka koji se ne može otkloniti i koji sprječava da se stvar / roba pravilno koristi kao stvar bez nedostataka, ako se roba ne može pravilno koristiti zbog ponavljanja nedostatka ili nedostataka prisutnog i nakon popravka, ako se roba ne može pravilno koristiti zbog većeg broja nedostataka robe:
 • zamjenu robe za novu robu,
 • odgovarajući popust - umanjenje kupovne cijene,
 • odustati od ugovora i zatražiti povrat kupoprodajne cijene.

Uvjet za zamjenu robe ili povrat kupoprodajne cijene (odustanak od ugovora) je vraćanje stvari u stanju u kojem je isporučena.

 

Čl. III - Kako postupati prilikom reklamacije?

 

 1. Reklamacije se mogu podnijeti bez nepotrebnog odgađanja od trenutka otkrivanja nedostatka, na sljedeći način:
 1. a)elektroničkim putem na adresi e-pošte [email protected] i u isto vrijeme se roba šalje/predaje prodavatelju na adresi/adresama PUPPYNATOR, s.r.o., 01856 Červený Kameň, č. 159, Slovačka. Robu na koju se podnosi reklamacija potrošač će poslati preporučenom pošiljkom. Prilikom slanja preporučujemo pakirati robu u prikladno pakovanje kako ne bi bila oštećena ili uništena, i ne slati predmetnu robu pouzećem. Ne prihvaćamo robu pouzećem.

 

 1. Potrošač prilikom podnošenja reklamacije može koristiti obrazac protokola za reklamacije koji je priložen ovoj Politici reklamacija.

 

 1. Ako potrošač podnese pritužbu, prodavatelj ili zaposlenik kojeg on ovlasti ili imenovana osoba dužni su obavijestiti potrošača o njegovim pravima koja proizlaze iz neispravne izvedbe. Na temelju odluke potrošača, koju primjenjuje na temelju prava koja proizlaze iz neispravne izvedbe, prodavatelj ili njegov ovlašteni zaposlenik ili imenovana osoba dužni su odmah odrediti način rješavanja reklamacije, u složenim slučajevima najkasnije u roku od tri radna dana od dana podnošenja reklamacije, u opravdanim slučajevima, osobito ako je potrebna složena tehnička procjena stanja robe, najkasnije u roku od 30 dana od datuma reklamacije.

 

 1. Nakon utvrđivanja načina rješavanja reklamacije se prigovor, uključujući uklanjanje nedostatka, mora odmah riješiti, dok se u opravdanim slučajevima reklamacija može riješiti kasnije. Međutim, rješavanje reklamacije, uključujući otklanjanje nedostatka, ne može trajati dulje od 30 dana od datuma reklamacije. Uzaludni istek ovog roka smatra se značajnom povredom ugovora i potrošač ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora ili ima pravo zamijeniti robu za novu robu.

 

 1. Trenutkom podnošenja reklamacije smatra se trenutak kada prodavatelj dobije izraz volje potrošača (ostvarivanje prava zbog neispravne izvedbe) zajedno s predmetnom robom.

 

 1. Ako je potrošač podnio reklamaciju na proizvod u prvih 12 mjeseci od kupnje, prodavač može riješiti reklamaciju odbijajući je samo na temelju profesionalne procjene; bez obzira na ishod stručne provjere, od potrošača se ne može zahtijevati nadoknada troškova stručne provjere ili drugi troškovi povezani sa stručnom provjerom. Prodavatelj je dužan potrošaču dostaviti kopiju stručne procjene kojom se opravdava odbijanje reklamacije najkasnije u roku od 14 dana od dana rješavanja reklamacije.

 

 1. Ako je potrošač podnio reklamaciju na proizvod nakon 12 mjeseci od kupnje, a prodavatelj je odbio, osoba koja je obradila reklamaciju dužna je u dokumentu o rješavanju reklamacije navesti kome potrošač može poslati proizvod na stručnu procjenu. Ako je proizvod poslan na stručno ocjenjivanje imenovanoj osobi, troškove stručne procjene, kao i sve druge povezane ekspeditivno nastale troškove, snosi prodavatelj, bez obzira na rezultat stručne procjene. Ako potrošač stručnom procjenom dokaže odgovornost prodavatelja za nedostatak, može ponovno podnijeti reklamaciju; jamstveni rok ne teče tijekom stručnog ocjenjivanja. Prodavatelj je dužan potrošaču nadoknaditi u roku od 14 dana od dana ponovne primjene reklamacije sve troškove nastale radi stručnog ocjenjivanja, kao i sve povezane namjenski nastale troškove. Ponovno podnesena reklamacija ne može se odbiti.

 

 1. Prodavatelj pisano obavješćuje potrošača o rezultatu reklamacije, najkasnije u roku od 30 dana od dana reklamacije.

 

 1. Pravo na temelju neispravne izvedbe potrošaču ne pripada ako je potrošač prije preuzimanja stvari znao da je stvar neispravna ili ako je sam potrošač uzrokovao nedostatak.

 

 1. U slučaju opravdane reklamacije, potrošač ima pravo na naknadu namjenski nastalih troškova nastalih u vezi s reklamacijom. Ovo pravo potrošač može ostvariti kod prodavatelja u roku od mjesec dana nakon isteka jamstvenog roka.

 

 1. Pravo na izbor načina reklamacije i njezinog rješavanja, ako postoji nekoliko mogućnosti, ima potrošač.

 

Čl. IV - Završne odredbe

 

 1. Potraživanja na temelju nedostataka kod kupaca koji nisu potrošači, uređena su Trgovačkim zakonikom (NN br. 513/1991) s izmjenama i dopunama.

 

 1. Ova Politika reklamacija valjana je i pravosnažna od 1.11.2021 

 

Preuzeti obrazac za reklamacije:

Protokol reklamacije - opis nedostataka